Regulamin

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I REGULAMIN

1. Dane identyfikacyjne Organizatora:
Piotr Witek, wpisany do CEIDG, NIP 9441100741 i Krystyna Witek, wpisana do CEIDG, NIP 9441777805, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Brush s.c. Piotr Witek, Krystyna Witek, adres ul. Kobierzyńska 96/33, 30-382 Kraków, NIP 6762402013, zwani w dalszej części regulaminu Organizatorem gry.
Telefon Organizatora gry: 664 354 680.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczenia spełnianego na rzecz konsumentów, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przyjęta przez Organizatora gry procedura rozpatrywania reklamacji przewiduje, iż złożona reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 7 dni od daty pisemnego jej złożenia, a o wynikach jej rozpatrzenia jesteście Państwo informowani na podany przez Państwa adres lub adres poczty elektronicznej (e-mail) w zależności od Państwa wyboru. Należy zwrócić uwagę, że dane osobowe przekazywane Organizatorowi gry są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie zobowiązującymi przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą).
2. Kupując bilet na udział w grze Uczestnik gry zobowiązuje się do zapłaty ceny za bilet. Aktualny cennik dostępny jest w kasie oraz systemie rezerwacji na stronie WWW Organizatora gry. W zamian my udostępniamy Państwu specjalnie wyposażony lokal – tzw. „Escape Room”, przygotowany do przeprowadzenia gry, której istotą jest zamknięcie jej uczestników w pomieszczeniu, z którego muszą się wydostać rozwiązując zagadki, zadania, quizy itp., dzięki którym udaje im się odnaleźć klucz do zamkniętych drzwi.
3. Jedna gra trwa 60 minut. Jeden bilet uprawnia do udziału grupie od 2 – 5 osób w jednej grze.
4. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych, ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia wyżej wymienionych sprzętów w wyznaczonym do tego, zabezpieczonym miejscu.
5. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujące się w sposób budzący zastrzeżenia Organizatora gry, nie mogą wziąć udziału w grze. W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, iż uczestnicy gry znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujące się w sposób budzący zastrzeżenia Organizatora gry Organizator ma prawo odmówić wstępu lub przerwać grę (w takim wypadku nie należy się zwrot wpłaconego zadatku).
6. W pomieszczeniach przeznaczonych do gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz środków odurzających, jak również jedzenia lub picia.
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia broni oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów, używania otwartego ognia, wnoszenia wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych mogących stanowić zagrożenie zdrowia i/lub życia dla innych osób przebywających na terenie Organizatora gry.
8. Gra lub jej część może odbyć się przy zgaszonym świetle (w ciemności).
9. Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zamknięcie w pomieszczeniu, silne emocje wywoływane w trakcie gry i brak światła, gra może być niewskazana dla niektórych osób, w szczególności kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, choroby serca, nadciśnienie, astmę, arachnofobię, achluofobię. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, zaburzenia, choroby, prosimy o skonsultowanie się z lekarzem przed wzięciem udziału w grze w celu upewnienia się, czy udział w tej grze nie jest dla nich niewskazany.
10. Organizator gry korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie organizatorowi gry i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek udostępnienia zapisu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej względnie będzie to niezbędne dla dochodzenia roszczeń przez organizatora gry wobec osób, których dotyczy zapis monitoringu. Zapisy z systemu monitoringu są przechowywane i przetwarzane przy spełnieniu zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 z późn. zm.).
11. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku uczestnicy wyrażają zgodę na piśmie, publikację tego zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/kryptotex
12. Gra jest tak zorganizowana, aby prawidłowe pokonanie przeszkód przez uczestników, rozwiązanie poszczególnych zadań i finalne otwarcie drzwi nie wymagało zniszczenia lub uszkodzenia przeszkód stawianych uczestnikom i wyposażenia pomieszczeń. Uczestnik gry zobowiązuje się nie niszczyć ani nie uszkadzać pomieszczeń, w których gra się odbywa ani rzeczy w nich się znajdujących.
13. Osoba z obsługi może – na życzenie uczestnika – udzielać podpowiedzi i wskazówek, skutkuje to jednak brakiem wpisu do księgi rekordów.
14. Gra przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia.
15. Rezerwacji można dokonać korzystając ze strony internetowej, telefonicznie (pod numerem telefonu 664 354 680) lub osobiście. Rezerwacji może dokonać także posiadacz vouchera. Podczas rezerwacji należy podać dane osoby rezerwującej: Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dokonać wyboru dnia i godziny rezerwacji oraz liczby uczestników, a także poziomu trudności. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy na udział w grze. Rezerwacje możecie Państwo odwołać telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście – prosimy odwoływać rezerwacje nie później niż na 4 godziny przed czasem rozpoczęcia gry. Organizator gry lub jego pracownik może zadzwonić do Państwa na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Dane osobowe podane przy rezerwacji będą wykorzystywane jedynie do celów rezerwacji, w tym jej potwierdzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych oznacza brak możliwości dokonania rezerwacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez organizatora gry oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Brush s.c. Piotr Witek, Krystyna Witek, adres ul. Kobierzyńska 96/33, 30-382 Kraków, NIP 6762402013.
16. Zawarcie umowy na udział w grze następuje z chwilą zakupu biletu lub vouchera. Zapłaty za udział w grze można dokonać gotówką przy zakupie biletu lub vouchera.
17. Voucher ważny jest 2 (dwa) miesiące od daty jego wystawienia. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.