Regulamin

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I REGULAMIN

1. Dane identyfikacyjne Organizatora:
Piotr Witek, wpisany do CEIDG, NIP 9441100741 i Krystyna Witek, wpisana do CEIDG, NIP 9441777805, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Brush s.c. Piotr Witek, Krystyna Witek, adres ul. Kobierzyńska 96/33, 30-382 Kraków, NIP 6762402013, zwani w dalszej części regulaminu Organizatorem gry.
Telefon Organizatora gry: 664 354 680.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczenia spełnianego na rzecz konsumentów, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przyjęta przez Organizatora gry procedura rozpatrywania reklamacji przewiduje, iż złożona reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 7 dni od daty pisemnego jej złożenia, a o wynikach jej rozpatrzenia jesteście Państwo informowani na podany przez Państwa adres lub adres poczty elektronicznej (e-mail) w zależności od Państwa wyboru.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Brush s.c. Piotr Witek, Krystyna Witek z siedzibą w Krakowie ul.Kobierzyńska 96/33, 30-382 Kraków.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (ustawa o rachunkowości).
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

3. Biorąc udział w grze Uczestnik gry zobowiązuje się do zapłaty ceny za bilet wstępu. Aktualny cennik dostępny jest w kasie oraz systemie rezerwacji na stronie www Organizatora gry. W zamian my udostępniamy Państwu specjalnie wyposażony lokal – tzw. „Escape Room”, przygotowany do przeprowadzenia gry, której istotą jest rozwiązywanie zadań, zagadek, quizów itp., dzięki którym udaje się wykonać finałowe zadanie postawione przed uczestnikami zabawy.

4. Jedna gra trwa 60 minut. Jeden bilet uprawnia do udziału grupie od 2 – 5 osób w jednej grze.

5. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych, ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy mogą pozostawić wyżej wymienione sprzęty w wyznaczonym do tego, zabezpieczonym miejscu.

6. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujące się w sposób budzący zastrzeżenia Organizatora gry, nie mogą wziąć udziału w grze. W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, iż uczestnicy gry znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujące się w sposób budzący zastrzeżenia Organizatora gry Organizator ma prawo odmówić wstępu lub przerwać grę (w takim wypadku nie należy się zwrot należności za bilet wstępu).

7. W całym lokalu, a zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia broni oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów, używania otwartego ognia, wnoszenia wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych mogących stanowić zagrożenie zdrowia i/lub życia dla innych osób przebywających na terenie Organizatora gry.

9. Uprzejmie informujemy, iż ze względu silne emocje wywoływane w trakcie gry może być ona niewskazana dla niektórych osób, w szczególności kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, choroby serca, nadciśnienie, astmę, arachnofobię. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, zaburzenia, choroby, prosimy o skonsultowanie się z lekarzem przed wzięciem udziału w grze w celu upewnienia się, czy udział w tej grze nie jest dla nich niewskazany.

10. Organizator gry korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego, który służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie organizatorowi gry i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek udostępnienia zapisu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej względnie będzie to niezbędne dla dochodzenia roszczeń przez organizatora gry wobec osób, których dotyczy zapis monitoringu. Zapisy z systemu monitoringu są przechowywane przez system przez 30 dni (najstarsze nagrania są nadpisywane) i przetwarzane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

11. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tego zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/kryptotex

12. Gra jest tak zorganizowana, aby prawidłowe pokonanie przeszkód przez uczestników, rozwiązanie poszczególnych zadań i finalne otwarcie drzwi nie wymagało zniszczenia lub uszkodzenia przeszkód stawianych uczestnikom i wyposażenia pomieszczeń. Uczestnik gry zobowiązuje się nie niszczyć ani nie uszkadzać pomieszczeń, w których gra się odbywa, ani rzeczy w nich się znajdujących.

13. Gra przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia.

14. Rezerwacji można dokonać korzystając ze strony internetowej, telefonicznie (pod numerem telefonu 664 354 680) lub osobiście. Rezerwacji może dokonać także posiadacz vouchera. Podczas rezerwacji należy podać dane osoby rezerwującej: Imię, nr telefonu, adres e-mail, dokonać wyboru dnia i godziny rezerwacji oraz liczby uczestników. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy na udział w grze. Rezerwacje możecie Państwo odwołać telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście – prosimy odwoływać rezerwacje nie później niż na 4 godziny przed czasem rozpoczęcia gry. Organizator gry lub jego pracownik może zadzwonić do Państwa na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Dane osobowe podane przy rezerwacji będą wykorzystywane jedynie do celów rezerwacji, w tym jej potwierdzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych oznacza brak możliwości dokonania rezerwacji. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego . Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Brush s.c. Piotr Witek, Krystyna Witek, adres ul. Kobierzyńska 96/33, 30-382 Kraków, NIP 6762402013.

15. Voucher ważny jest 3 (trzy) miesiące od daty jego wystawienia. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę, jak również przedłużenia ważności vouchera.